SỬ DỤNG THẢO DƯỢC GIÚP GIẢM ĐƯỢC BỆNH Á SỪNG TRÊN DA ĐẦU.